12.11.2018 – Zmiany w Ustawie Prawo Telekomunikacyjne

Jarosław Chojnacki w Bisztynku
12 listopada 2018
Festiwal Piosenki Patriotycznej w SP nr1
14 listopada 2018

12.11.2018 – Zmiany w Ustawie Prawo Telekomunikacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1118).

Z tego powodu wprowadziliśmy zmiany w umowie dotyczącej usług, które Państwu świadczymy, a także w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na świadczoną dla Państwa usługę, jej cenę czy okres trwania Umowy, nie ograniczają Państwa praw ani nie rozszerzają obowiązków.

W pierwszej kolejności przypominamy, że dla Usługi telefonii oferujemy bezpłatnie próg kwotowy, dla każdego okresu rozliczeniowego, dla usług o podwyższonej opłacie, w wysokości 0, 35, 100 i 200 zł. Zgodnie z wymogami wprowadzonymi nowelizacją dla tych z Państwa, którzy nie określili progu, zostanie ustalony domyślny próg w wysokości 35 zł (zapis dodany do § 2 ust. 1 Umowy w części dotyczącej usługi telefonii). Po przekroczeniu tego progu poinformujemy o tym Państwa oraz automatycznie zablokujemy możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbioru połączeń takich numerów, chyba że nie będzie to rodziło obowiązku zapłaty po Państwa stronie. Mogą Państwo zmienić wysokość progu w każdym czasie.

Ponadto informujemy, że dokonaliśmy modyfikacji następujących zapisów:

 1. Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

 • §4 ust. 1 został uzupełniony o wskazanie formy, w jakiej Abonent może złożyć oświadczenie, że sprzeciwia się przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony – może to zrobić na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bartsat.pl

 • § 4 ust 2 dodano możliwość dokonywania zmian Pakietu Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych sposobów porozumiewania się na odległość;

 • § 4 ust. 3 dodano, że uprawnienie przysługuje Abonentom będącym konsumentami;

 • § 4 ust. 4 Umowy otrzymał brzmienie: W przypadku zmiany Pakietu przez Abonenta za pomocą środków porozumiewania się na odległość Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi niezwłocznie faktu złożenia oświadczenia o zmianie Pakietu i terminu wprowadzenia zmian. Potwierdzenie dostarczane jest na trwałym nośniku, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. Jeśli dostarczenie drogą elektroniczną nie jest możliwe, lub Abonent tego zażąda potwierdzenie doręczane jest w formie pisemnej. W potwierdzeniu podaje się zakres, termin i treść zmian do Umowy. Abonentowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany Pakietu bez podania przyczyn, poprzez złożenie Operatorowi stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bartsat.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania zmiany Pakietu. Jeśli Operator nie dostarczy potwierdzenia wówczas termin na odstąpienie od dokonanej zmiany wynosi 12 miesięcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeśli Operator za zgodą Abonenta rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy, wówczas Abonent zobowiązany będzie do zapłaty Opłaty za wykonaną Usługę, to jest za okres od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia odstąpienia od Umowy.

 • Z § 4 ust. 5 Umowy usunięto zapis o obowiązku powiadamiania Abonenta o zmianach Umowy, Regulaminu i Cennika na piśmie, zaś ust. 7 tego paragrafu otrzymał brzmienie: Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Umowy, Regulaminu bądź Cennika (i) jeśli Umowa zawarta została na piśmie – w formie pisemnej, a na żądanie Abonenta drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej, (ii) jeśli Umowa została zawarta w formie dokumentowej – w takiej samej formie, na trwałym nośniku.

 • Z § 4 ust. 6 usunięto fragment: usunięcia niedozwolonych postanowień umownych;

 • W §4 ust. 10 dodano zapis, że uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej poza BOK lub na odległość przysługuje Abonentowi będącemu konsumentem, a oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej

 • W § 4 dodano nowy ust. 15, który otrzymał brzmienie: Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, a kolejne ustępy zmieniły numerację na ust. 16, 17 i 18.

 • § 9 ust. 1 lit g) otrzymał brzmienie: informacja o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE,
 1. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych:

 • § 1 ust 25 – usunięto z definicji Umowy zapis, iż wymaga ona zawarcia w formie pisemnej;

 • § 3 ust. 2 otrzymał brzmienie: Zawarcie Umowy następuje w Biurze Obsługi Klienta lub poza nim w formie pisemnej, oraz jeśli Operator to dopuszcza – w formie elektronicznej (z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego) lub dokumentowej, to jest przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź przez e-BOK.

 • W § 3 ust 1 dodano zapis, iż uprawnienie wskazane w tym postanowieniu przysługuje Abonentowi będącemu konsumentem.

 • W § 3 ust. 4 dodano lit. f) adresu poczty elektronicznej

 • § 3 ust. 9 otrzymał brzmienie: Umowa może być zawarta przez pełnomocnika Abonenta. Pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta musi mieć taką formę, w jakiej zawierana jest Umowa i zostać załączone do Umowy.

 • Z § 13 ust. 12 f usunięto odwołanie do art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne

 • Z § 13 ust. 17 usunięto punkt lit. b)

 • W § 19 ust. 4 dodano lit h) – adres poczty elektronicznej

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 12 grudnia 2018 r. Podkreślamy jednak, że przypadku gdy łączy Państwa z nami Umowa o świadczenie usługi na czas określony na warunkach promocyjnych, to jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy będziemy uprawnieni do dochodzenia od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *