18.04.2019 r. Nowe stawki za połączenia międzynarodowe w UE

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
17 kwietnia 2019
Świąteczny posiłek PCK
20 kwietnia 2019

18.04.2019 r. Nowe stawki za połączenia międzynarodowe w UE

Drodzy Abonenci,

Telewizja Kablowa „Bart-Sat” Stowarzyszenie, świadcząca usługę telefonii
stacjonarnej, pragnie poinformować, że od dnia 15 maja 2019 r. zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11
grudnia 2018 r. w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia
telefoniczne wewnątrz UE i EOG, ulega zmianie opłata za połączenie
wewnątrzunijne (międzynarodowe).

W związku z tym, w obowiązujących Państwa Cennikach wprowadzamy poniższe
stawki:

.         za połączenie głosowe z Polski do Strefy Euro – nieprzekraczającej
1,00 zł brutto.

Podstawa prawna zmiany stawek:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1971
z dnia 11 grudnia 2018 r.
ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
(BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające
rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr
1211/2009

Artykuł 5a
Opłaty detaliczne za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej
1.Od dnia 15 maja 2019 r. cena detaliczna (bez podatku VAT) pobierana od
konsumentów za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej nie może
przekraczać 0,19 EUR za minutę połączenia i 0,06 EUR za wiadomość SMS.
2. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1 dostawcy regulowanych
usług łączności wewnątrzunijnej mogą ponadto oferować – a konsumenci mogą
wybrać w sposób jednoznaczny- taryfę za usługi łączności międzynarodowej, w
tym regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej, inną niż taryfa ustalona
zgodnie z ust. 1, dzięki czemu konsumenci korzystają z taryfy za regulowane
usługi łączności wewnątrzunijnej innej niż taryfa, którą zostaliby objęci w
przypadku niedokonania takiego wyboru. Zanim konsumenci wybiorą taką inną
taryfę, dostawca regulowanych usług łączności wewnątrzunijnej informuje ich
o charakterze korzyści, które w ten sposób utracą.
3.W przypadku gdy taryfa za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej, o
której mowa w ust. 2 przekracza limity określone w ust. 1, konsumentom,
którzy w okresie dwóch miesięcy od dnia 15 maja 2019 r. nie potwierdzili ani
nie zadeklarowali wyboru żadnej taryfy, o której mowa w ust. 2,
automatycznie przydziela się taryfy określone w ust. 1.
4.Konsumenci mogą bezpłatnie przenosić się lub powracać do taryfy określonej
w ust. 1 w ciągu jednego dnia roboczego od przyjęcia wniosku przez dostawcę,
a dostawcy zapewniają, aby takie przeniesienie nie pociągało za sobą
ustanowienia warunków ani ograniczeń dotyczących elementów abonamentu innych
niż regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej.
5. W przypadku gdy ceny maksymalne, o których mowa w ust. 1 są wyrażone w
walutach innych niż euro, początkowe limity są przeliczane na te waluty przy
zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach
15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r. przez Europejski Bank Centralny w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Limity w walutach innych niż euro są
aktualizowane corocznie od 2020 r. Corocznie aktualizowane limity w tych
walutach obowiązują od dnia 15 maja przy zastosowaniu średniej
referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego
i 15 marca tego samego roku.

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 15 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają
Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 15 maja 2019 r.
Podkreślamy jednak, że przypadku gdy łączy Państwa z Operatorem Umowa o
świadczenie usługi na czas określony na warunkach promocyjnych, to jeśli
skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy Operator będzie dochodził od
Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od
dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *