ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

Bezdomni mogą liczyć na schronienie
20 listopada 2020
Ćwiczenia „TUMAK 20”
23 listopada 2020

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Telewizją Kablową „Bart-Sat” – Stowarzyszeniem w Bartoszycach (dalej Umowa) oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej Regulamin). Zmiany wejdą w życie z dniem 21.12.2020 r. i polegają na:

 • w Umowie:
 • w § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

1. Umowa na czas oznaczony wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy składając oświadczenie Operatorowi w formie pisemnej lub dokumentowej – osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, listownie wysyłając na adres Biura Obsługi Abonenta, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bartsat.pl w najpóźniej w terminie 7 dni przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone Umowa wiązać będzie Strony na warunkach dotychczasowych. Po przedłużeniu Umowy Abonent może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 1 Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

 • § 4 ustęp 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku zmiany Pakietu poza Biurem Obsługi Abonenta w obecności Przedstawiciela Operatora Abonent będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od dokonanej zmiany bez podawania przyczyny, w terminie 14 od daty zawarcia Umowy, składając oświadczenie Operatorowi w formie pisemnej lub dokumentowej – osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, listownie wysyłając na adres Biura Obsługi Abonenta, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bartsat.pl. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora.

 • §4 ust. 4 zdanie 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

Abonentowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany Pakietu bez podania przyczyn, poprzez złożenie Operatorowi stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej – osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, listownie wysyłając na adres Biura Obsługi Abonenta, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bartsat.pl, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany Pakietu.

 • §4 ust. 10 Umowy otrzymuje brzmienie:

10. W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość Abonent będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 od daty zawarcia Umowy, składając oświadczenie na piśmie Operatorowi w formie pisemnej lub dokumentowej – osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, listownie wysyłając na adres Biura Obsługi Abonenta, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bartsat.pl. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora.

 • §4 ust.12 Umowy otrzymuje brzmienie:

12. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego Okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 1 powyżej, kiedy to Abonent może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

 • §4 ust. 15 Umowy otrzymuje brzmienie:

15. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej. Abonent może złożyć oświadczenie osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, listownie wysyłając na adres Biura Obsługi Abonenta, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bartsat.pl.

 • W §4 po ust. 15 Umowy dodaje się ust. 151 w brzmieniu:

151. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku woli przedłużania Umowy (ust.1), odstąpieniu od Umowy lub jej zmian (ust. 3, 4 i 10), wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy (ust. 12 i 13) w formie dokumentowej, Operator ma obowiązek:

a) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomić Abonenta o jego otrzymaniu, przez wysłanie SMS na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie – w przypadku, gdy Abonent wskazał numer niegeograficzny, lub wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie – w przypadku, gdy Abonent wskazał numer geograficzny,

b) w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia potwierdzić Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia lub odstąpienia, dzień otrzymania oświadczenia i dzień rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

 • w Regulaminie:
 • W §15 Regulaminu po ust. 16 dodaje się ust. 17 i 18 w brzmieniu:

17. W przypadku rozwiązania umowy, w ramach której Abonent otrzymał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z nazwą handlową lub znakiem towarowym Operatora, Abonent ma prawo żądać zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

18. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

 • W §16 ust. 9 Regulaminu dotychczasową treść postanowienia uzupełnia się o kolejne zdanie w brzmieniu:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

Powyższe zmiany Umowy nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa promocyjna, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *